ΚΑΜΑΡΟΞΥΛΑ | ΠΑΤΟΥΡΕΣ

ΚΑΜΑΡΟΞΥΛΑ | ΠΑΤΟΥΡΕΣ

Καμαρόξυλο ερυθρελάτης
7,00 €
Πατούρα τριγωνική από κέδρο
Cedar traditional kerfed lining
6,50 €
Πατούρα από σαπέλι τριγωνική
Sapeli traditional kerfed linings
5,00 €