ΚΑΜΑΡΟΞΥΛΑ | ΠΑΤΟΥΡΕΣ

ΚΑΜΑΡΟΞΥΛΑ | ΠΑΤΟΥΡΕΣ

Καμαρόξυλο ερυθρελάτης
ΚΑΜΑΡΟΞΥΛΑ | ΠΑΤΟΥΡΕΣ
7,00 €
Πατούρα από έλατο
Spruce kerfed lining
ΚΑΜΑΡΟΞΥΛΑ | ΠΑΤΟΥΡΕΣ
3,50 €
Πατούρα τριγωνική από κέδρο
Cedar traditional kerfed lining
ΚΑΜΑΡΟΞΥΛΑ | ΠΑΤΟΥΡΕΣ
6,50 €
Πατούρα από μαόνι στρογγυλεμένη
Mahogany rounded kerfed linings
ΚΑΜΑΡΟΞΥΛΑ | ΠΑΤΟΥΡΕΣ
4,00 €
Πατούρα από σαπέλι τριγωνική
Sapeli traditional kerfed linings
ΚΑΜΑΡΟΞΥΛΑ | ΠΑΤΟΥΡΕΣ
5,00 €